Расински округ » Савет Округа » 65. седница Савета Расинског управног округа

65. седница Савета Расинског управног округа

Дана 05.05. 2017.године, одржана је 65. седница Савета Расинског управног округа у присуству свих чланова  Савета: начелника Расинског управног округа – Бранислава Весића, градоначелника Града Крушевца – Драгија  Несторовића,  председника општине Александровац – Југослава Стајковца,  председника општине Трстеник – Александра Ћирића, председника општине Ћићевац – Златана  Кркића и председника општине Варварин – Војкана Павића.

Теме које су биле предмет дневног реда су:

  1. Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа: разматрање Предлога међуопштинског договора о проширењу, управљању и коришћењу регионалног система водоснабдевања ,,Расина“.
  1. Железничка инфраструктура на територији Расинског управног округа са посебним акцентом на организовање, регулисање саобраћаја и одржавање пруге Крушевац-Краљево.
  1. Активности система противрградне заштите на територији Расиснског управног округа.
  1. Активне мере запошљавања са посебним акцентом на доношење и имплементацију локалних планова запошљавања.
  2. Текућа проблематика.

 Савет је донео читав низ закључака, између осталог:

А)  Локалне самоуправе Расинског управног округа константују да су  постојећим међуопштински договором  о проширењу, управљању и коришћењу регионалног система водоснабдевања ,,РАСИНА,, од 23. 12.2009. године, на задовољавајући начин уређени основни односи свих страна потписница и да га не треба мењати.

Проблематика методологије одређивања  цене за испоручену воду, одржавање регионалног цевовода и друга питања која нису уређена поменутим Договором, биће уређена појединачним уговорима о водоснабдевању између ЈКП ,,Водовод“ и и локалних самоуправа Расинског управног округа.

Обавезује се ЈП ,,Морава“ Варварин, да предузме све мере у циљу благовременог  добијања употребне дозволе за магистралне  цевоводе, свакако пре протека рока пробног рада.

Б) Локалне самоуправе Расинског управног округа заинтересоване су да регионална пруга Крушевац-Краљево, која пролази преко територија општине Трстеник и Града Крушевца и даље остану у експлоатацији.

Евентуално учешће у финасирању дела трошкова  управљања железничком инфраструктуром  у директној је  вези са  законским и  финансијским могућностима града Крушевца и општине Трстеник као и одлукама локалних самоуправа кроз чију територију такође пролази поменута пружна траса (град Краљево, општина Врњачка Бања).

О учешћу у финансирању дела  трошкова управљања железничком инфраструктуром, поступку преговарања са предузећем „Инфраструктуре  железнице  Србије“ као и свим  елементима евентуланог  уговорног  односа изјасниће се надлежни    органи општине Трстеник и Града Крушевца.

Савет је донео закључак да се у наредном периоду строго води рачуна о поштовању законитости у погледу планирања и набавки противградних ракета  и финансирања стрелаца.