Расински округ » Нацрт кадровског плана за 2015. годину

Нацрт кадровског плана за 2015. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број 919-119-91-2/2014-01
23.12. 2014. год.
Крушевац
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: СТРУЧНА СЛУЖБА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
НАЦРТ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 ГОДИНУ – образложење

А) ПОСТОЈЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА: Остварење у текућој години.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Бр. 01. бр. 149/09-19 од 31. 12. 2009. године, утврђено је унутрашње уређење, начин руковођења и одговорности, укупан број државних службеника на положају и опис њихових послова, број радних места по сваком звању за државне службенике и сваку врсту радних места за намештенике с називом и описом послова, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење за свако радно место у Стручној служби Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу.
За обављање послова из делокруга Стручне службе образована је следећа ужа унутрашња јединица: Одсек за опште послове. У оквиру одсека за опште послове систематизовано је укупно:

-два радна места у звању саветника 2 (два државнa службеникa)
-два радна места у звању референта 3 (три државна службеника)
-три радна место у статусу намештеника 4 (четири намештеника)

Називи радних места у оквиру одсека за опште послове су : Шеф одсека, радно место за финансијско-материјалне послове, радно место за обраду финансијске документације, радно место за канцеларијске послове и радно место дактилографа-оператера.
Систематизовано је и радно место начелника расинског управног округа (статус функционера од ступања на снагу измена и допуна Закона о државној управи). У тесној функционај вези су и радна места админитративно – техничког секретара и возача.

У 2014. години дошло је до смањења броја запослених за два намештеника, једно лице је пензионисано а другом је радни однос престао на основу отказа уговора о раду од стране запосленог, тако да је број запослених на дан 30.11.2014 изнози 8. Битна напомена: на основу сагласности Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број: 112-11503/2014 од 01 октобра 2014. године и у складу са важећим Кадровским планом за 2014 годину, дана 16. 12.2014 године изврешн је попуњавање намештеничког радног места (возач), тако да Стручна служба почев од 16. 12. 2014 године броји девет извршилаца.

Б) ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА – РАЗЛОЗИ

Сагласно Закону о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији („Службени Гласник РС“ бр. 104/09),. Уредби о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, бр. 81/07-пречишћен текст и 69/08), Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији, и у складу са чланом 2. став 4. тачком 19. Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, („Службени гласник РС”, број 109/09) од надлежних институцијама (укључујући и Службу за управљање кадровима), прибављена су мишљења и те сагласност Владе Републике Србије на предлог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Расинског управног округа, те је потом уследило распоређивање државних службеника и намештеника, наравно у потпуности у складу са поменутим актима.

Огранизација која се предлаже нацртом кадровског плана за 2015. годину. Планирана организација:

У прилогу преглед на траженом обрасцу.

ПРИПРЕМИО:
ШЕФ ОДСЕКА ОПШТИХ ПОСЛОВА
Јовац Дејан

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИК
Бранислав Весић