Расински округ » Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2013. годину

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2013. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-1/2014-01
Крушевац

 На основу члана 42. Закона о државној управи (,,Службени Гласник РС бр. 79/05 и 101/07) и члана 8 Уредбе о начину рада савета управног округа, Начелник Расинског управног округа подноси:

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2013 ГОДИНУ

Савет Расинског управног округа чине поред, начелника Расинског управног округа, још градоначелник града Крушевца, Братислав Гашић као и председници пет  општина  Округа и то: председник председник општине Трстеник, Мирослав Алексић , председник општине Ћићевац, Златан Кркић, председник општине Варварин, Зоран Миленковић, председник општине Брус Слободан Видојевић и председник општине Александровац, Југослав Стајковац.

Од 01. 01. 2013. године  до 31. 12. 2013. године, Савет расинског управног округа одржао је укупно шест  седница Савета, на којим је донето 24 закључака. Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више  иницијатива.

АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2013
КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА И ЗАКЉУЧЦИМА.

У наставку текста приказана је активност савета Расинског управног округа хронолошки, кроз преглед тема које су биле централне тачке дневног реда, најважнијих усвојених закључака, као и кроз реализацију истих.

35. седница Савета (одржана 26. 02. 2013. године)

Теме:  Републичке инспекцијске службе: актуелне активности, положај  и степен координације са органима локалних самоуправа и другим државним органима.

Пројекти од регионалног значаја: информација о реализацији постојећих и утврђивање приоритетних пројеката и области у будућем раду Савета

Закључци:
-Поновити захтев министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде да Расински округ поново добије републичког  водног  инспектора са седиштем у Крушевцу, а за територију Расинског управног округа.

– Такође, захтевати пријем једног инспектора за пољопривредно земљиште и два ветеринарска инспектора, са седиштем у Крушевцу, а за територију Расинског управног округа.

–  Појачати активности инспекције рада  и саобраћајног инспектора у циљу сузбијања рада на ,,црно,, са посебним освртом на рад ,,дивљих превозника,,.

-покреће се иницијатива  за формирање  Агенције за регионални развој за територију Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу.
-за потребе будуће регионале агенције Град Крушевац ће обезбедити простор и опрему.
-Утврђује се да ће оснивачки капитал и неопходна средства  за оснивање и почетак рада Агенције обезбедити јединице локалне самоуправе сразмерно броју становника  као и заинтересовани привредни субјекти, у складу са законском регулативом.
-задужују се Стручне службе Расинског управног округа и Градске управе града Крушевца (Одељење за инвестиције, привреду и заштиту природне средине), да припреме сву оснивачку документацију и пруже  неопходно стручну помоћ потребну за оснивање и почетак рада Агенциј

36 седница Савета: (одржана 12. 04. 2013. године)
Теме:
1. Проблематика водоснабдевања у Расинском управном округу;
2. Проблематика незапослености у Расинском управном округу

Закључци:

Усваја се информација о имплементацији пројекта Регионалног водоснабдевања Расинског округа и обавезују сви учесници да се максимално ангажују  у реализацији, све у циљу окончања пројекта и   стављања у функцију читавог система.

Обавезују се локалне самоуправе да у најкраћем року,  у циљу спровођења акционих планова запошљавања, потпишу одговарајуће споразуме са Националном службом за запошљавање, као и да у погледу јавних радова убрзају активности на изради  и достављању пројеката  надлежном министарству.

У циљу оснивања Агенције за регионални развој Расинског управног округа, обавезују се чланови Савета да предлоге одлука о усвајању усаглашеног  текста Уговора о оснивању Агенције  и текста Уговора о годишњој чланарини, у најкраћем року уврсте у дневни ред скупштине Града Крушевца односно скупштина општина са територије Расинског управног округа.

37 Седница Савета: (26. 09. 2013. године)

Теме:
1. Координација рада субјеката заштите и спасавања на територији расинског управног округа.

2. Републичке инспекцијске службе: актуелне активности, положај  и степен координације са органима локалних самоуправа и другим државним органима;
3. Мрежа судова и судских јединица.

Закључци:
-обавезују се локалне самоуправа да најкасније до новембра 2013 окончају израду планова одбране у зимским ситуацијама;

-обавезују се локалне самоуправе да изврше попис радиоактивних громобрана

-због сталних потреба у надзору и контроли обратити  се министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, захтевом да Расински округ добије републичког водног инспектора са седиштем у Крушевцу, а за територију Расинског управног округа.

-из истих разлога захтевати  пријем једног инспектора за пољопривредно земљиште и два ветеринарска  инспектора са седиштем у Крушевцу а за територију Расинског управног округа.

Обратити се министарству правде  ради разматрања могућности да у оквиру   планиране мреже судова судска јединица основног суда у Крушевцу за општине Ћићевац и Варварин остане у Варварину.
38.Седница Савета (04. 10-2013. година)
тема:

  1. Проблематика водоснабдевања у Расинском управном округу

Закључци:

  1. Задужује се руководство општине Ћићевац да најкасније до 1. новембра 2013. године, у координацији  са ЈП ,,Водовод,, Крушевац, и  сачини  кратак историјат изградње магистралног регионалног цевовода са посебним и детаљним  освртом на тренутно стање пројекта и радова, на радове који нису извршени, као и разлоге због којих радови нису доведени до финализације.
  1. Задужује се ЈП ,,Водовод Крушевац да до 1 новембра 2013. године,  сачини спецификацију као и  јасан и детаљан предмер и предрачун радова за завршетак овог капиталног пројекта, како би Ћићевац и Варварин, коначно добили воду из акумулације Ћелије.

39. седница Савета. (18. 11. 2013 године).

теме и закључци ( 18.11. 2013. године разматрана реализација усвојених закључака)
1. Информација о реализацији пројекта регионалног система водоснабдевања Расинског управног округа са посебним освртом на изградњу магистралног цевовода .
-константовано је да су код ресорног министарства обезбеђена неопходна финансијска средства неопходна за окончање изградње магистралног цевовода, те донети одговарајући закључци у погледу хитности утврђивања динамике преосталих радова. У конкретном случају ради се о реализацији закључка са 36. седнце Савета. Кокретно обезбеђењем средстава за довршетак цевовода (премошћавање реке Јужне Мораве), створени су услови да се оконча  пројекат чија реализација, са мањим прекидима, траје две деценије, те да у 2014.тој години општине Ћићевац и Варварин добију воду са акумулације језера: ,,Ћелије“.

2. Информацију о мрежи судова и судских јединица на територији Расинског управног округа;
-константовано је да је заједничким напором свих релевантних субјеката  један од закључака са 37. седнице Савета реализован, те да ће у новој мрежи основних судова  Варварин задржати судску јединицу основног суда са седиштем у Крушевцу.

3. Информацију о активностима везаним за оснивање Регионалне развојне агенције расинског округа.
-договорено је да се за следећу седницу Савета, по усвајању одговарајућих одлука од стране општине Александровац, приступи потписивању оснивачког уговора Агенције за регионални развој Расинског округа и пратеће документације.
4. Константовано је да на жалост нису реализоване иницијативе везане за пријем републичког водног инспектора нити инспектора за пољопривредно земљиште, нити ветеринарских инспектора, напротив дошло је због пензионисања до смањења извршилаца.

40 Седница Савета  (19. 12. 2013. године)

Цетрална тачка дневног реда:

Потписивање уговора о оснивању Агенције за регионални развој Расинског округа      Д. О.О Крушевац.

Обзиром да су све локалне самоуправе на својим скупштинама донеле одговарајуће одлуке о прихватању уговора о оснивању Агенције за регионални развој Расинског округа доо Крушевац то су створени услови за формално потписивање овог оснивачког акта. Поменутим одлукама овлашћени су  председници општина, односно градоначелник Града Крушевца

Одмах по усвајању дневног реда чланови савета, као овлашћена лица,  у присуству судског оверивача приступили су потписивању уговора.

По потписивању уговора одржана је конститутивна седница Скупштине друштва и изабран је вршилац дужности директора друштва. Потписивањем оснивачког акта,  финализирана је иницијатива Савета  покренута на 36. седници савета. Циљ је да се у најкраћем могућем року обезбеде услови и покрене поступак акредитације код Националне агенције за регионални развој. Ово како би и Расински управни округ и локалне самоуправе које га чине а сходно Закону о регионалном развоју имале одговарајућу институцију у функцији регионалног развоја, привлачењу страних инвестиција као и средстава из предприступних фондова.

Резиме: Теме о којима се на седницама савета Расинског управног округа расправљало, донети закључци и степен имеплементације истих могу  се поделити у две групе.

Пре свега то су теме које су у директној надлежности Савета  према Закону  о државној управи. Савет је више пута разматрао рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Али и више од тога. Округ се труди да на својим седницама и састанцима постане спона  са другим државним органима.  Заједничким радом и решавањем конкретних питања,  унапређена  је сарадња,  са министарсвима и  институцијама као и локалним самоуправама на територији Округа.
У другој групи су теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја (судска јединица Основног суда у Варварину; Агенција за регионални развој расинског округа, проблематика водоснабдевања, слободна бесцаринска зона).

У раду Савета у 2013. години основни принципи били су: принцип концензуса и једногласности, максимално уважавање потреба локалних заједница,  те је по оцени овог начелниика постигнут висок степен сарадње са председницима свих општина и града Крушевца.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Уопштено говорећи у 2014 години пре свега планира се подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.
У другој групи планираних активности  су теме  из домена социјалних питања, стварања општих услова за подизање  привредних активности, последично  запослености.
Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних  и републичких (државних) институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације, Регионалне привредне коморе, Пореске управе, Полицијске управе, Националне службе за запошљавање)

.

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИК
БРАНИСЛАВ ВЕСИЋ